Výchovný poradce

V současné době zastává funkci výchovného poradce Mgr.Pavlína Radová, ředitelka školy.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VÍCELETÁ GYMNÁZIA V ROCE 2017/2018

možno podat 2 přihlášky v prvním kole, na které uchazeč vyznačí den, kdy se chce účastnit přijímací zkoušky, přihlášku podat do do 1. března 2018

– přihlášku doručit přímo řediteli školy, na kterou se uchazeč hlásí

– první kolo přijímacího řízení je stanoveno 13.dubna a 17.dubna 2018

– výsledky přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů

– rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává, zveřejněním seznamu pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

rozhodnutí nepřijetí odesílá ředitel po skončení přijímací zkoušky, odvolání je nutné podat do třech pracovních dnů od doručení rozhodnutí

– uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole

– každý žák obdrží na základní škole jeden zápisový lístek

– pro potvrzení zájmu o studium na střední škole je nutné tento zápisový lístek doručit řediteli do deseti pracovních dnů od vydání seznamu přijatých uchazečů

 

Sledujte informace na webových stránkách Vámi vybraných víceletých gymnáziích.