Vítejte ve škole

Kdo jsme?

• Jsme církevní základní škola rodinného typu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro žáky 1. – 5. ročníku. Škola je celkově kreativně zaměřena, každý rok hrají a zpívají všechny děti ve vánoční hře. Pořádáme několikrát za rok neformální setkání s celými rodinami jako např., Páťácký ples spojený se stužkováním žáků 1. a 5. třídy a zároveň vystoupením dětí, zahradní slavnosti, táboráky, atd.

Logo ČCE • Naším zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická. Patronátní sbor máme v Kobylisích, ten pro nás pořádá školní vánoční a velikonoční bohoslužby. Do školy dochází školní farář na biblické hodiny a kroužek náboženství. Spolupráce probíhá i v rámci vánočního divadla a školy v přírodě, kdy s námi jezdí pan farář Rejchrt.

• Jsme tu pro Vaše děti i pro Vás. V naší škole vytváříme dětem bezpečné prostředí, ve kterém mají šanci se plně rozvíjet. Podporujeme jejich individualitu.

• Naše škola se nachází v historické budově v blízkosti parku Stromovka.

• Součástí školy je zahrada s pěstitelským koutkem, sportovní hřiště s umělým povrchem, dřevěnou prolézačkou, velkou trampolínou, ping pongovým stolem a malou horolezeckou stěnou. To vše je využíváno k výuce, volnočasovým aktivitám, hrám a relaxaci.

• Výuka probíhá v pěti kmenových třídách. V 1.až 5. ročníku vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu Každému pro jeho život. Naši žáci se pravidelně zúčastňují srovnávacích testů Kalibro a matematických soutěží Klokan, Pythagoriáda a Taktik, Pangea. Jsme otevřeni i dalším soutěžím. Vzhledem k výtvarnému zaměření školy jsou výtvarné soutěže pravidelnou součástí života školy.

• Ve školním roce 2015/2016 byla poprvé otevřena přípravná třída především pro děti s odkladem školní docházky.

• Mezi stanovené priority patří pravidelné výjezdy všech tříd na společné školy v přírodě, kde dochází k hlubšímu vzájemnému poznávání nejen dětí. Zimního pobytu na horách se zúčastňují děti dle zájmu.

• Záleží nám na vhodné volbě školy 2. stupně pro každé jednotlivé dítě. Třídní učitel 5. třídy zajišťuje přípravu na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia. V případě zájmu zprostředkováváme žákům profi testy žáků, které pomohou správně určit vhodnou volbu školy.

• Naše škola je otevřená i pro děti, které k dosažení úspěšných školních výsledků potřebují speciálně pedagogickou péči. Ta je zajištěna třemi speciálními pedagogy a logopedem školy. Velmi vhodná je naše malá škola pro děti s adaptačními problémy či pro děti úzkostnější.

• Využíváme strategického umístění školy k častým návštěvám divadel, kulturních památek, galerií, ZOO a jiných zajímavých míst Prahy.

• Na program výuky navazuje i činnost školní družiny se svojí vlastní nabídkou rozmanitých činností a aktivit pro žáky 1.-5.ročníku. Pořádáme pravidelné páteční výjezdy družiny na různé akce po Praze.

• Disponujeme žákovskou knihovnou s mnoha zajímavými tituly především encyklopedického charakteru.

• Škola je nově vybavena počítačovou technikou s přístupem na Internet, v každé třídě je interaktivní tabule.

• V odpoledních hodinách mohou děti navštěvovat kroužky dle svých zájmů – keramický, hrnčířský, grafický, Tiffani, hudební, dramatický, florbalový, kroužek anglického jazyka i s rodilým mluvčím, či přípravy na gymnázium.

• Naše škola byla jedna z prvních, která zaštiťovala individuální vzdělávání. Systém tohoto způsobu vzdělávání prošel dlouhým vývojem, dnes se mohou děti individuálně vzdělávat v podstatě v každé škole. Ovšem naší předností je, že u nás je realizováno pod vedením Asociace individuálního vzdělávání.

• V roce 2015 proběhla na naší škole inspekce jak denního vzdělávání a školní družiny, tak i individuálního vzdělávání s výborným hodnocením.

• Na naší škole platíme školné a to sice z několika důvodů. Škola je majetkem Prahy 7, musíme tedy platit pronájem budovy. V rámci školného dětem poskytujeme pracovní sešity zdarma, veškeré sešity i notýsky zdarma, ze školného jsou hrazeny všechny kulturní i vzdělávací akce. Školné činí v tomto roce 1 200,– Kč měsíčně. Školní družina činí 150,- Kč měsíčně. Pro sourozence je dle směrnice školy možné uplatnit slevu.