Školská rada

Noví členové školské rady 

V březnu skončilo volební období většině členů školské rady. Za zřizovatele byli osloveni stávající členové školské rady a sice pan René Fischer a Marie Pavlíčková, aby ve svých funkcích pokračovali. Nabídku přijali. Za pedagogické pracovníky proběhly volby na pedagogické radě dne 11. dubna. Znovu zvoleny byly Kateřina Kracíková a Marta Pasková a nově Marcela Hesová. 3. května proběhly volby za rodiče. Kandidát byl jediný – Petr Chlumský a počtem 78 hlasů byl zvolen. Vítám nové členy školské rady a těším se na spolupráci. P. Radová, 4. května 2018

 

Zápis ze zasedání školské rady 28. února 2018

Přítomní:

René Fischer, Marta Pasková, Marie Pavlíčková, Jitka Nehasilová, Lucian Kantor, Roman Šafránek, Tomáš Mrkvička

Omluveni:

Václav Jílek, Kateřina Kracíková

Host:

Pavlína Radová

Program:

1. Zpráva o činnosti ZŠ Bratrská od posledního zasedání školské rady

2. Plánované akce ZŠ Bratrská do konce školního roku

3. Návrh na zvýšení školného na 1. 500 Kč měsíčně

4. Právo stavby, nová budova školy

5. Doplňující volby do školské rady

6. Různé

I.

Školská rada byla seznámena s činností školy od posledního zasedání. Mimořádně se vydařilo školní divadlo, které se hrálo dvakrát. Zvažuje se ještě třetí vystoupení na divadelním festivale na konci března. Škola měla také den otevřených dveří, který byl velmi úspěšný. Hlásí se cca 60 dětí.

II.

Hlavní chystaná akce jsou hory, kam se odjíždí již tento týden.

III.

Školská rada byla seznámena s ekonomickými důvody nutnosti zvýšení školného na 1500 Kč, přípravné třídy na 1000 Kč a družina na 250 Kč, aby mohla být zachována kvalita výuky a pestrost aktivit školy. Školská rada neměla ke zvýšení připomínek.

IV.

Smlouva o právu stavby mezi městskou částí Praha 7 a církví byla podepsána, stavební uzávěra zrušena, chybí už jen smlouva o dílo s paní architektkou Seho, která je ale na dobré cestě. Chystá se prezentace projektu ve škole ze strany paní architektky přibližně v půli března. Rodiče budou pozváni.

V.

Budou vyhlášeny nové volby do školské rady, neboť několika členům – částí volenou za pedagogické pracovníky školy  a panu Mrkvičkovi za zákonné zástupce nezl. žáků – končí volební období.

VI.

Od září se budou slučovat od půl třetí družiny, v současnosti zůstává v jednotlivých třídách jen velmi málo děti, takže je rozumnější, aby se některé třídy v pozdějším odpoledni spojily.

Družina se bude prodlužovat a bude fungovat od 6:45 do 17:30.

Chystá se po zhruba deseti letech nový web Bratrské školy, který by si měl udržet svůj charakter, ale bude přizpůsoben moderním trendům a požadavkům včetně přístupu z mobilních zařízení.

Další zasedání školské rady se uskuteční do konce školního roku. Bližší termín bude upřesněn.

Zápis pořídil

Tomáš Mrkvička

 

 

Zápis ze zasedání školské rady   30.10.2017

Přítomni: p. Pasková, p. Kracíková, p. Nehasilová, p. Pavlíčková, p. Fischer, p. Jílek, p. Šafránek, p. Kantor, p. Mrkvička

Neomluveni: —

Omluveni:  —

Host: p. ředitelka Radová

I. Uvítání nového člena

Ve školské radě byl uvítán nově zvolený člen rady p. Šafránek.

II. Předseda a místopředseda

Školská rada byla informována, že dosavadní předsedkyně p. Charvátová na předsednictví rezignovala. Na místo předsedy se jako jediný kandidát přihlásil p. Fischer, který byl všemi přítomnými členy školské rady zvolen. Místopředsedou rady byl zvolen p. Jílek.

III. Výroční zpráva

Školskou radou byla schválena výroční zpráva Bratrské školy za školní rok 2016/2017.

IV. Informace o nové budově

Školská rada byla informována paní ředitelkou o postupu ve věci stavby nové školní budovy. Městská část Praha 7 bude v listopadu a v prosinci hlasovat o právu stavby k pozemku ve vlastnictví Městské části Praha 7 ve prospěch CČE. Synodní rada bude v brzké době vybírat architekta. Věříme tedy, že je to na dobré cestě a vše dobře dopadne.

V. Informace o novelizaci předpisů

Předseda školské rady navrhl revizi volebního řádu v tom smyslu, že právo volby členů školské rady mají i rodiče nuláčků a dětí v domácím vzdělávání. Rovněž u jednacího řádu navrhl aktualizaci dle novelizovaného školského zákona. Návrhy na revize dalších předpisů předseda školské rady předal zřizovateli. V jednacím řádu školské rady bylo schváleno upřesnění podle školského zákona.

VI. Informace o plánu na další školní rok

20.12. bude školní divadlo od Daniela Razíma na motivy Labyrintu světa a ráje srdce. V pátek před Štědrým dnem bude ředitelské volno.

VII.

Příští termín setkání školské rady bude upřesněn, pravděpodobně koncem ledna nebo po jarních prázdninách 2018, příp. dle potřeby.

Zapsal: Tomáš Mrkvička

ZPRÁVA Z JEDNÁNÍ ZÁSTUPCŮ BRATRSKÉ ŠKOLY SE ZÁSTUPCI ČCE

Setkání proběhlo ve čtvrtek 13. 10. 2016 v sídle ČCE a za ČCE se ho účastnili první náměstek synodního kurátora Jiří Schneider, synodní kurátor Vladimír Zikmund a dále zaměstnanec církve pan Straka. Školu zastupovala ředitelka Pavlína Radová, za rodiče Lukáš Křístek – soudní znalec a Jan Krůta – notář. Za školskou radu jsem byl přítomen já jako její místopředseda, povoláním soudce, takže spolu s p. Křístkem a Krůtou jsme se účastnili též jako „odborníci“. Jednání trvalo asi hodinu a půl a jeho cílem bylo přesvědčit synodní radu, aby vstoupila v jednání s Městskou částí Praha 7 ohledně jejich dopisu – nabídky ze dne 25. 8. 2016 na zřízení práva stavby pro ČCE na pozemcích ve vlastnictví Městské části Praha 7 s tím, že na základě tohoto práva by církev na těchto pozemcích postavila budovu nové školy  pro první stupeň ZŠ Bratrská namísto stávající budovy, jejíž nájem končí v roce 2020. Prodiskutovávaly se různé varianty možného řešení. Nelze také pominout to, že pozemky, na nichž by měla být nová budova postavena, jsou dosud dotčeny stavební uzávěrou. Ze strany p. Straky zazněl i názor, že bychom se neměli omezovat pouze na stávající lokalitu nebo její blízké okolí, podle názoru p. Straky lze Bratrskou přestěhovat do kterékoli části Prahy – zde jsme se snažili důrazně argumentovat tím, většina rodičů děti do školy dováží a je pro ně obtížné náhle dojíždět úplně jinam; takovéto řešení by tak fakticky znamenalo zřídit úplně novou školu, neboť nelze předpokládat, že by pro všechny rodiče a žáky bylo technicky možné dojíždět do školy úplně na jiné místo.

Závěrem lze konstatovat, že jsme se snažili apelovat na to, že i když se to na první pohled nezdá, tak čas se krátí; již dnešní prvňáčci nemají zajištěno, že první stupeň v ZŠ Bratrské dokončí, a je proto třeba rychle jednat. Hlavní záměr setkání se ale podařil – náměstek synodního kurátora Jiří Schneider přislíbil, že připraví návrh odpovědi starostovi Městské části Praha 7, který budeme mít možnost připomínkovat s tím, že ČCE vstoupí s Městkou částí Praha 7 v jednání.

ČCE měla k dispozici dva právní rozbory práva stavby vypracované mnou a panem Křístkem.

Za školskou radu:       René Fischer, místopředseda školské rady

říjen 2016

 

DOPIS SYNODNÍ RADĚ

Vážená synodní rado,

dovoluji si obrátit se na vás jménem školské rady Bratrské školy ve věci nabídky pronájmu pozemku v Rajské ulici pro stavbu nové školní budovy ze strany Městské části Praha 7.

Školská rada doporučuje synodní radě o tomto návrhu s městskou části jednat. Vedou nás k tomu zejména následující důvody:

Pozemky  jsou v těsném sousedství stávající školy. Bratrská škola má v tomto místě již vybudovanou pověst, rodiče potenciálních školáků ji znají, jsou zde úzké vazby s blízkým farním sborem na Praze 8. To vše by přišlo vniveč, pokud by se škola stěhovala mimo území Prahy 7 nebo Prahy 8 (Praha 7 se již vyjádřila, že jiné vhodné pozemky k prodeji ani k pronájmu nemá).

* Bratrská škola v nové budově by mohla dětem nabídnout vše, co potřebují. Do nové budovy by se vešla jídelna a tělocvična, právo užívání stávající zahrady by zřejmě bylo možné vyjednat s městskou částí výměnou za poskytnutí služeb jídelny a tělocvičny budoucí školce.

* Městská část nabízí pozemek k pronájmu za výhodných podmínek. Byť se nejedná o prodej, vzhledem k aktuálním změnám v novém občanském zákoníku se fakticky bude situace jen velmi málo lišit od toho, kdy by pozemek městská část prodala (viz právní názor místopředsedy školské rady v příloze).

Vnímáme samozřejmě i negativa této nabídky. Jako nejsilnější vnímáme fakt, že do nové budovy na tomto místě se nevejde druhý stupeň, který jsme si v Bratrské škole tak přáli. Nicméně vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k stále silnějším obavám z blížícího se termínu výpovědi ze stávající školní budovy se přikláníme k podpoře jednání o tomto návrhu.

Jménem školské rady Bratrské školy

René Fischer, místopředseda školské rady

září 2016

VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY

Volba do školské rady proběhla úspěšně a ve školské radě byl přivítán nový člen školské rady pan Václav Jílek, otec žáčka 1. třídy. Vítám ho za všechny do našich řad, děkuji mu za ochotu pracovat ve svém volném času pro školu a přeji, aby se mu u nás líbilo. P. Radová, 3.10.2015

Vážení rodiče,

připomínám, že ve středu 23.9. a ve čtvrtek 24.9. 2015 proběhne volba jednoho rodiče za člena školské rady. Kandidáti jsou čtyři: p. Hlaváčková /1. a 0. třída/, p. Beranová /0. třída/, p. Hocek/1. třída/ a p. Jílek/1. třída/. V hale školy bude možnost po oba dva dny volit. Volit může každý rodič a jen jednou, i kdyby měl ve škole více dětí. Děkujeme, že si uděláte čas. P. Radová

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

V únoru 2015 proběhly nové volby do školské rady. Kromě Tomáše Okrouhlíka proběhla volba zbylých osmi členů. Staronovými členy jsou za učitele Jitka Nehasilová a Kateřina Kracíková, za rodiče Kateřina Charvátová, za zřizovatele Martina Sklenářová. Novými členy se stali za učitele Marta Pasková, za rodiče Tomáš Mrkvička, za zřizovatele Marie Pavlíčková a René Fischer. Ve středu 25. března 2015 proběhlo ustavující setkání těchto členů. Novou předsedkyní se stala Kateřina Charvátová, místopředsedou René Fischer, zapisovatelem Tomáš Mrkvička.

Na nástěnce vedle ředitelny bude vyvěšen jako dřív zápis ze zasedání školské rady a kontaktní mailové adresy na členy školské rady. To samé můžete najít na webových stránkách školy v sekci KONTAKT.  P. Radová, 30. března 2015

 

 

VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY

Na třídních schůzkách dne 9. září proběhla volba do školské rady ze strany rodičů. Jednomyslně byla zvolena paní Vendula Povýšilová, maminka ze 3. třídy. Bylo potřeba také doplnit jednoho zástupce za ředitele místo pana Bílka. Svoji aktivní účast potvrdila paní Benešová, maminka ze 2. třídy. Mockrát děkujeme za jejich ochotu pracovat pro naši školu. P. Radová, 3.října 2010

VOLBA PŘEDSEDY ŠKOLSKÉ RADY

Po odchodu předsedy školské rady pana Balcara bylo nutné zvolit předsedu nového. Všemi hlasy byla dána důvěra stávající místopředsedkyni Martě Krejčíkové. Novým místopředsedou byl opět všemi hlasy zvolen pan Sklenář. Děkujeme za jejich čas a ochotu. P. Radová, 5.dubna 2010

ZMĚNA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

Na prosincovém setkání školské rady byla přijata rezignace pana Balcara z důvodu pracovní vytíženosti. Jeho místo přijal pan Bílek, otec našeho žáka. Moc děkujeme.

VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY

Dne 5. října 2009 proběhla volba 1 pedagoga do školské rady. Jednomyslně byla zvolena naše paní zástupkyně Mgr. Kateřina Kracíková. Děkujeme

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

22.září 2009 od 17 hodin na společné schůzce ve třetí třídě proběhne volba jednoho rodiče do školské rady. Prosíme všechny rodiče o účast.

ŠKOLNÍ ROK 2008/09

I.ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY

Dne 4.listopadu se uskutečnilo první setkání nově ustanovené školské rady. Za ředitele školy byli jmenováni tito členové:Martin Balcar.Radana Klingerová a Stanislav Sarkisov.Na začátku jednání proběhla volba předsedy a místopředsedy. Za předsedu školské rady byl zvolen pan Balcar, za místopředsedkyni paní Krejčíková.Činnost rady byla tedy zahájena. O jejích krocích budete zde a na vývěsce školy průběžně informováni. P.Radová 7.listopadu 2008

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Dne 3.října proběhlo další kolo volby, tentokrát pedagogů do školské rady. Členy školské rady se stali Ondra Hron, Marta Krejčíková a Jitka Nehasilová. Zbývá už jen ustanovit 3 členy za ředitele školy a činnost rady bude opět zahájena. P. Radová 5.října 2008

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Dne 16. září proběhla volba tří rodičů do školské rady. S rovným počtem 23 hlasů byly do rady zvoleny paní Mizurová a paní Třísková, s 18 hlasy pan Hejnic. Věřím, že budou oporou Vám všem rodičům při řešení čehokoliv. P. Radová 19.září 2008

OZNÁMENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Dne 16. září proběhne volba tří rodičů do školské rady. Tato volba bude zajištěna komisí složenou z řad rodičů. Ti rodiče, kteří mají zájem pracovat a podílet se na aktivním životě školy a tudíž kandidovat za členy rady, prosím, zda by si připravili kratičkou prezentaci. Děkuji a těším se na společné setkání. P.Radová 8.září 2008