Leden ve II.třídě

Milí rodiče,

doufám, že máte všichni radost z pololetních výsledků Vašich ratolestí. Dobrou náladu může přidat i hodina světla, která už se na Hromnice projevuje.

Naši třídu 4.ledna potěšila Juliina maminka zajištěním programu v Peléově vile. Odborně nás provedla výstavou Daisy Mrázkové a nadšené děti motivovala k vymyšlení a vytvoření vlastních knížek. Na fotografiích, které jsem umístila na webové stránky školy, si můžete nejen prohlédnout jednotlivé knihy, ale i děti, zaujaté výstavou a tvůrčí činností. Díky Jakubově mamince, která barevně zkopírovala knihy pro jednotlivé tvůrce, se můžete s výrobky svých ratolestí seznámit osobně. Jistě jste si všimli, že děti nezapomněly na uvedení autorů a ilustrátorů. (Na webu školy záměrně neuvádím.) Rovněž pravopisné chyby byly zatím opravovány pouze při dotazech dětí a není třeba je komentovat, daleko cennější bude, až si jich děti začnou samy všímat. – Oběma maminkám moc děkuji!

5. a 12.ledna jsme k hodinám tělocviku využili kluziště na Letné – poprvé téměř soukromě, podruhé současně se staršími žáky ZŠ Ortenovo náměstí, což bylo náročnější. Domnívám se, že i přes drobné potíže mělo bruslení mezi dětmi úspěch. (Rádi bychom bruslení zajistili lépe, ale rezervační systém a organizace bruslení neumožňuje promyšlené plánování bruslení školních skupin.)

10.ledna jsme se sešli na třídních schůzkách. Veškeré informace jsem se snažila poslat také mailem. Neváhejte se, prosím, ptát vždy, když Vám něco není jasné – mailujte, volejte, pište SMS! Vítám připomínky i upozornění, pokud na něco zapomenu.

24.ledna proběhla biblická hodina pod vedením pana faráře Ondřeje Koláře, který se věnoval příchodu mudrců do Betléma a postoji krále Heroda.

26.ledna jsme si společně užili „Bratrské plesání“ s vystoupením dětí přípravného, prvního i pátého ročníku, se „stužkováním“ i s množstvím dobrot, bohatou tombolou a předtančením.

Závěr měsíce ledna se nám opravdu povedl! Hned po rozdání výpisů vysvědčení jsme vyrazili do Náprstkova muzea, kde jsme pilně a se zájmem plnili úkoly připravené panem učitelem Danielem a paní učitelkou Norou.

Většinu času měsíce ledna jsme samozřejmě věnovali soustavné školní práci. Vaše děti mě příjemně překvapily svojí usilovnou, soustředěnou prací i tím, jak se postupně zlepšují.

V češtině jsme zvládli trénovat diktáty, psaní u, ú, ů, psaní velkých písmen na začátku vět a ve jménech (osob, měst a vesnic, hor, řek atp.), psaní měkkých a tvrdých skupin i znamének za větami. Zabývali jsme se také dělením slov na slabiky a hlásky. Slabiky ve slovech oddělujeme čárkou, samohlásky označujeme kolečkem, souhlásky křížkem a slabikotvorné r,l křížkem v kolečku. Děti by už měly vědět, že hláskový rozbor se zabývá tím, co slyšíme. Kroužky a křížky nereprezentují napsaná písmena, ale to, jak slova vyslovujeme. Pod dvojhlásku (au, ou, eu) by tedy děti měly psát jedno kolečko, pod písmeno ch jeden křížek a naopak například pod skupinu pě by měly psát dva křížky a kolečko [pje]. Z učiva češtiny už také ovládáme slova nadřazená, podřazená, souřadná, vymýšlíme antonyma, synonyma i homonyma a zvykáme si na latinské názvy. Řadu dětí baví čtení, takže se každý týden při prezentacích dozvídáme něco nového o přečtených knížkách. Porozumění čtenému cvičíme nejen na krátkých textech, ale i při zvládání učiva prvouky nebo při řešení matematických úloh.

V matematice jsme na počítači důkladně zopakovali učivo prvního ročníku, postoupili jsme ke sčítání a odčítání desítek v oboru do sta, procvičujeme sčítání i odčítání bez i s přechodem přes desítku a rozšiřujeme přitom číselný obor, ve kterém příklady realizujeme. Začínáme si vytvářet představy o příkladech násobení. Při tom všem používáme číselné řady, čtvercovou síť, číselnou osu a samozřejmě i praktické úlohy. V geometrii jsme se seznámili s pojmy bod, čára křivá a lomená, přímka, úsečka, ale také s pojmem symetrie. Body, přímky i úsečky začínáme rýsovat. S prostorovým vnímáním nám pomáhají úlohy zaměřené na „oblékání krychle“ nebo na vytváření „střihu pro jeviště“.

V prvouce jsme se zabývali přírodou v zimě, nyní se učíme orientovat v kalendáři a v pořadí jednotlivých měsíců. Děti by se měly naučit konkrétní data začátků ročních období a měly by také vědět, kdy se den zkracuje, kdy prodlužuje, kdy nastává rovnodennost, kdy je den nejkratší a kdy naopak nejdelší.

Naše činnost se samozřejmě odráží ve výtvarné i v hudební výchově, takže například ve výtvarné výchově se kromě zimních motivů objevila i tvorba návrhu pozvánky na ples a v hudební výchově jsme se zase zabývali tanečními rytmy.

Závěr ledna nám trochu pokazila zvýšená nemocnost. Trápí nás však také neduh zvaný zapomínání – náhradní pera často nestačí pokrýt potřebu a věřte, že kopírování stránek zapomenutých sešitů nebo shánění pomůcek během výuky není nikomu příjemné.

Bohatě naplněný půlrok je za námi a jak všichni víte, už se chystáme na další aktivity a akce. Bez Vaší podpory a pomoci se neobejdeme!

Marie Nováková