Červen ve II.třídě

Milí rodiče,

v červnu jsme v českém jazyce k probranému učivu přidali poznávání souvětí a znalost podstatných jmen, sloves, předložek a spojek. V matematice jsme k procvičování sčítání, odčítání, násobení a dělení využívali ve větší míře různé praktické aplikace, vytvářeli jsme si představu o síti krychle, pracovali jsme s čtvercovou sítí i s parketami. V prvouce jsme se v rámci tématu o kalendářním roce zabývali jarem a létem, k tomu jsme stihli probrat také učivo o lidském těle, o tom, co dělat pro své zdraví a jak postupovat v případě onemocnění nebo úrazu. Využili jsme přitom vycházky do přírody i projektového dne zorganizovaného pod patronátem Přírodní školy.

V červnu jsme samozřejmě také více než v jiných měsících procvičovali a ověřovali znalosti. Závěrečné písemné práce z matematiky a českého jazyka ukázaly, co již děti zvládly a a které učivo musíme ještě pořádně opakovat. Vám mohou závěrečné práce ukázat, co by mělo právě Vaše dítě nejvíce procvičovat. K tomu mohou děti využít nedokončený sešit matematiky i jednotlivé pracovní listy k matematice, češtině a k prvouce. Vyplnění sešitu i listů je zcela dobrovolné, podléhá pouze Vaší kontrole a nesouvisí s naší třídní hrou. Jestliže Vaše děti nebudou některému ze cvičení rozumět a budou potřebovat vysvětlení, mohou se na mě v září samozřejmě obrátit.

K doplnění probíraného učiva jsme v červnu realizovali řadu dlouhodobě plánovaných akcí.

11.6. jsme učivo literatury doplnili návštěvou představení v Divadle Minor „Sněhová královna“ na motivy pohádky H.CH.Andersena.

12.6. jsme si na „Hudebních hrátkách“ v kostele Sv. Šimona a Judy zazpívali, zahráli rytmické hry, prohlédli si fagot, zahráli stupnici C dur na speciálních nástrojích a jen tak „mimochodem“ jsme přitom opakovali i téma o létě.

20.6. jsme navštívili interaktivní výstavu Leonardium. Na tuto výstavu jsme se předem připravili, povídali jsme si o životě a díle Leonarda da Vinci. Byli jsme překvapení, kolik už toho sami víme. Na výstavě jsme s pomocí počítače „měnili“ obraz Mony Lisy a prohlíželi si jeho projekce, stavěli objekty z tyček a bužírky, most ze silnějších upravených klacků nebo jsme si hráli se soustavou ozubených kol. Mohli jsme si vyzkoušet Leonardův model ptačího křídla i různé typy kladek, pohrát si s anamorfní kresbou nebo se seznámit s orgány v lidském těle prostřednictvím skládacích modelů. V modelu Leonardova tanku jsme odpočívali a užívali si krasohledy. Hodně nás zaujal i stroj na spojování geniálních Leonardových vynálezů s jejich předobrazy v přírodě.

21.6. jsme v pražském planetáriu spolu s hlavními hrdiny pořadu Polaris zkoumali, proč jsou zemské póly pokryté ledem a jak je možné, že se na pólech střídá polární noc a den. Projekci doprovodil živý vstup o fázích měsíce a letní noční obloze. Využili jsme dostatek času na expozici v předsálí Planetária Praha. Prohlíželi jsme si model, který nám měl usnadnit pochopení střídání dne a noci. Zkoušeli jsme si důsledky různé přitažlivosti planet. Zaujal nás model lidského oka. Po důkladném prozkoumání exponátů, které se nám nejvíce líbily, jsme se vydali na prolézačky ve Stromovce. Závěr vyučování jsme věnovali poznávání stromů i bylin a pozorování života v okolí rybníka.

22.6. nás odpoledne čekala zahradní slavnost s oblíbenou „Bratrskou poutí“. Děti si užívaly soutěže, získávaly bratrské penízky a nakupovaly za ně drobné laskominy. V 17h členové Hudebního kroužku zazpívali několik pěkných písniček, žáci páté třídy nás potěšili vtipným vystoupením a závěr patřil bollywoodskému tanci. Na zahradní slavnosti nechyběla nabídka uzenin a nápojů a celou zahradní slavnost doprovázel zpěv s doprovodem nástrojů D.Razíma, D.Pařízkové a M.Šimka. S perkusí se k nim připojily i některé žákyně naší třídy.

25.6. pro nás učitelé a studenti Přírodní školy zorganizovali projektový den o poskytování první pomoci. Vytvořili jsme věkově smíšená družstva, která procházela různými stanovišti na zahradě i v budově školy. Každé družstvo mělo při plnění úkolů venku jako průvodce jednoho studenta, který je doprovázel. Na zahradě družstva řešila šest různých situací, při kterých bylo potřeba poskytnout první pomoc. Studenti Přírodní školy každému družstvu vždy znovu situaci zahráli a naši žáci se snažili v zahrané situaci poskytnout co nejlépe první pomoc. Ve škole pak žáci vystřídali čtyři naučná stanoviště – názvy součástí lidského těla na názorném skládacím modelu, obvazování obinadlem a fixace horní končetiny, ošetření drobných poranění, přivolání pomoci. Myslím si, že se tento projekt velmi podařil a že výuka prostřednictvím starších kamarádů byla našimi žáky přijímána s velkým zájmem.

27.6. jsme pozorovali přírodu kolem Vltavy, projeli se přívozem i vláčkem.

29.6. jsme se bohoslužbou a předáním vysvědčení rozloučili se školním rokem 2017/2018.

Děkuji za Vaši podporu a přeji Vám i Vašim dětem klidný čas dovolených a prázdnin.

Marie Nováková