Biblické příběhy

Úvodní sdělení školního faráře

Slovo „bratrská“, obsažené v názvu školy i jejího zřizovatele, Českobratrské církve evangelické, odkazuje na tradici Jednoty bratrské, která proslula svým školstvím a vzdělaností vůbec – připomeňme jen Kralickou bibli, vysoce ceněný a dodnes užívaný překlad biblických knih do češtiny, nebo Jana Amose Komenského, světově proslulého pedagoga a myslitele. Na tuto tradici navazuje také Bratrská škola a snaží se ji rozvíjet s ohledem na současné požadavky kladené na vzdělání dětí.

V Bratrské škole působím ve dvojroli učitele a duchovního. Výuce se věnuji jeden den v měsíci (obvykle ve středu), kdy postupně vyučuji ve všech pěti třídách. Dětem se pokouším zprostředkovat svět bible, zejména její příběhy, ale i jejich dobové pozadí. Jsem přesvědčen, že znalost biblických látek by i v dnešní době měla patřit ke standardu vzdělaného Evropana, který chce porozumět vlastní kultuře a jejím kořenům, bez ohledu na to, zda či do jaké míry se identifikuje s křesťanskou vírou. Mé biblické hodiny ovšem nejsou jen předáváním informací, ale především cestou k tomu, aby si děti ve světle biblického svědectví dokázaly klást základní otázky týkající se smyslu života, hodnot a životních priorit a hledat vlastní odpovědi. Biblické texty totiž samy nechtějí být vnímány jako dávná historie, ale otevírají prostor, do něhož člověk má vstoupit, objevit v něm své místo, nechat se oslovit a inspirovat k myšlení a jednání. Takové setkání dětí s biblí ovšem mohu pouze připravit a moderovat, nikoli vynutit nebo dokonce řídit předem určeným směrem. Je nakonec na dětech samotných, co si z něho odnesou. Při výuce mi pomáhají různé obrázky, hry a kvízy. Nedílnou součástí biblických hodin je zpěv současných křesťanských písní (zejména ze zpěvníků Buď tobě sláva a Svítá) za doprovodu kytary.

Svou práci ve škole vnímám také jako službu pedagogickému sboru a případně i rodičům, projeví-li o ni zájem. Jsem připraven k rozhovorům i k společné modlitbě. Pokud budete potřebovat, můžete se na mne obrátit, případně si se mnou smluvit osobní setkání, nejlépe pomocí e-mailu: okolar@centrum.cz. Setkat se můžeme na půdě školy, na naší faře (U školské zahrady 1) nebo kdekoli jinde. Těším se na Vás i na Vaše děti.

Mgr. Ondřej Kolář, Th.D., farář Českobratrské církve evangelické v Praze-Kobylisích.